Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

...............................................................

...............................................................

 

ΘΕΜΑ: "Εγγραφή ασφαλιστικού συμβούλου"

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Ν ............................................................

 

Επιθυμώ να ασκήσω το επάγγελμα του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και σας επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Ν.1569/85, όπως τροποποίηθηκε με το Ν.2170/93:

  1. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου.

  2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

  3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελώ σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

  4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

Παρακαλώ να φροντίσετε για την εγγραφή μου στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών συμβο

 

... Αιτ ....

Σημείωση:
  1. Ο Ασφαλιστικός πράκτορας που έχει εγγραφεί στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο Επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των παραπάνω περιπτώσεων β,γ και δ στοιχείο Β παρ. 1.
  2. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, ο ασφαλιστικός πράκτορας διαγράφεται από το Επιμελητήριο.