Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ/ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟ 4 Ν.1089/80)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΑ/ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΑ ΜΕΛΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ΣΥΖ

 

1. .................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ............................................................................................................................

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ .............................................................................................................................

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .....................................................................................................

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ..........................................................................................................................

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ..................................................................................................................

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (π.χ. εμπορική, βιοτεχνική κλπ) ........................................................................

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Α.Φ.Μ. ............................................ΤΗΛ. ............................................ FAX .........................................

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................

......................................

ο/η ΑΝΑΓΓΕΛ...