Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

ΟΝΟΜΑ ______________________________

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ _____________________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ____________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _____________________

ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ _______________

ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ____________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ _________________________

ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ________________

ΤΑΞΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ _____________________

Δ/ΝΣΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ Τ.Θ. _________________

ΑΡΙΘ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ & ΑΡ.ΤΗΛΕΦ.

_____________________________________

Όνομα στο οποίο έχουν εγκριθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά αναγράφονται στην πίσω σελίδα.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον επιχ/τία.

 

 

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε τον διορισμό του/της ...................................................

ως Υπευθύνου Διευθυντή στο Ξενοχο-δοχείο με τίτλο ........................................

................................................................

τάξης ..........., στην περιοχή ..................

................................................................

 

 

 

 

......... ΑΙΤ.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

 

 

 1. Ο επιχειρηματίας της μονάδας ή ο νόμιμος υποβάλει αίτηση στην οποία δηλώνει ποιός θ΄ασκεί καθήκοντα υπεύθυνου δ/ντή συνυποβάλλοντας για το λόγο αυτό τα εξής δικαιολογητικά:
 2. α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  β) Πιστοποιητικό υγείας
  γ) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της θέσης

  δ) Πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων το οποίο για τα ξενοδοχεία που ανήκουν στις

  κατηγορίες Πολυτελείας Α, Β΄και Γ (σύμφωνα με το Ν.Δ. 3594/13-10-56 άρθρ. 7) είναι το Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή άλλης ισότιμης Εσωτερικού

  ή Εξωτερικού και γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας που πιστοποιείται με τη

  προσκόμιση σχετικού στοιχείου

  ε) Πρακτικό του Δ.Σ. όπου θα ορίζεται ο υπεύθυνος δ/ντής αν την επιχ/ση είναι Α.Ε.

   

 3. Κατ΄εξαίρεση με το υπ΄αριθ. 523973/20-6-88 έγγραφο Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ στα μικρής δυναμικότητας ξενοδοχεία Β΄και Γ΄κατηγορίας (δυναμικότητα για τα Β΄μικρότερη ή πλησίον των 50 κλινών και για τα Γ μικρότερη ή πλησίον των 100 κλινών), που είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις επιτρέπουμε όπως σ΄αυτά ασκούν καθήκοντα υπευθύνων δ/ντών κυρίως οι επιχειρηματίες ή τρία πρόσωπα εφ΄ όσον έχουν Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον και γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα ή είναι πτυχιούχοι των Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης της Σ.Τ.Ε.