Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

ΟΝΟΜΑ ______________________________

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ _____________________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ____________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _____________________

ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ _______________

ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ____________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ _________________________

ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ________________

ΤΑΞΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ _____________________

Δ/ΝΣΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ Τ.Θ. _________________

ΑΡΙΘ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ & ΑΡ.ΤΗΛΕΦ.

_____________________________________

Όνομα στο οποίο έχουν εγκριθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

  1. Ο προτεινόμενος τίτλος δεν θα πρέπει να έχει εγκριθεί για άλλη Ξεν/κή μονάδα της περιοχής ή νήσου.
  2. Αν πρόκειται για Α.Ε. απαιτούνται συμπληρωματικά τα εξής:
  1. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε. για το προτεινόμενο τίτλο
  2. Το Φ.Ε.Κ. γιά την ίδρυση της Α.Ε.
  3. Πλήρες καταστατικό της Α.Ε εφόσον δεν δημοσιεύεται με το Φ.Ε.Κ

 

 

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε τον προτεινόμενο τίτλο ...............................................................................

για το Ξενοδοχείο ......... τάξης ..........., στην περιοχή ..........................................

................................................................

.....................................................................................

..........................................

 

 

 

 

......... ΑΙΤ.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΙΩΝ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

 

  1. Αίτηση του ιδιοκτήτη. Αν ο ιδιοκτήτης είναι Α.Ε. απαιτείται πρακτικό Δ.Σ. της για την υπόδειξη του τίτλου
  2. Σύμφωνα με το Β.Δ. της 25ης Νοεμβ./7 Δεκ. 1937 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
  1. Η χρησιμοποίηση του ίδιου τίτλου από δύο ή περισσότερα Ξενοδοχεία εντός της ίδιας πόλης, Λουτρόπολης, Θερινής διαμονής, αρχαιολογικού τόπου κ.λ.π.
  2. Η παραποίηση ή απομίμηση ή η χρησιμοποίηση τίτλων που μοιάζουν με άλλους εγκεκριμένους καθώς και η προσθήκη λέξεων προ ή μετά τον εγκεκριμένο τίτλο άλλης επιχείρησης εφόσον κατά την κρίση της Υπηρεσίας μπορεί να προκληθεί οπωσδήποτε σύγχιση των επιχειρήσεων
  3. Η χρησιμοποίηση των λέξεων “ΠΑΛΛΑΣ” ή “ΠΑΛΑΣ”, είτε ως τίτλων, είτε ως συμπλήρωμα τίτλων από ξενοδοχεία που έχουν λιγότερα από 50 δωμάτια και που δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες Πολυτελείας και Α΄