Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

_____________________________________

 

ΟΝΟΜΑ ______________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _____________________

ΟΔΟΣ________________________________

ΠΕΡΙΟΧΗ_____________________________

Τ.Κ.______________ ΠΟΛΗ_____________

ΤΗΛ. ________________________________

 

“Χορήγηση ανανέωση Ειδικού σήματος ενοικιαζομένων (επιπλωμένων δωματίωνΔιαμερισμάτων”

 

 

...............................................................

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

______________________________

_______________________________

 

 

Υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά για χορήγηση/ανανέωση του ειδικού σήματος σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

 

 

 

......... ΑΙΤ.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α       Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

 

 

Για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτ/των χωρίς οδηγό σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 514439/140/94 (ΦΕΚ 660/Β/31-8-94) κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 514170/64/26-4-95

 

 

 1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχ/σεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτ/των χωρίς οδηγό που εκμεταλλεύονται φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση του επιχειρηματία για χορήγηση του ειδικού σήματος
 2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του . 2160/93 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (1)
 3. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας:
  α) Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και
  β) Δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής του ταυτότητος
 5. Αντίγραφο Ποινικού του Μητρώου , τύπου Β΄ (όχι απόσπασμα)
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού (η ισοτιμία αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας). Εάν δεν διαθέτει απολυτήριο Λυκείου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. γ΄του άρθρου 4 του Π.Δ. 288/91 (συνημ. 2)
 7. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας, χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί με εξέταση του ενδιαφερομένου από ειδικό υπάλληλο του ΕΟΤ.
 8. Βεβαίωση της οικείας Αστυνομ. Αρχής Τουρισμού ότι διαθέτει πλήρη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδό τουλάχιστον 20 τ.μ. (μη υπολογιζομένων των χώρων υπογείου και αυθαιρέτων παταρίων).
 9. Τριπλότυπο Δημοσίου Ταμείου για τέλη χαρτοσήμου δρχ. 250 συν ΟΓΑ
 10. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ δρχ. 100.000 το οποίο κατατίθεται στο Ταμείο του ΕΟΤ ή στον λογαριασμό 26180 του ΕΟΤ στην Τράπεζα Ελλάδος
 11. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ δρχ. 20.000, το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 12. Εγγυητική επιστολή μιας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή ομολογίες που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με ατομική κατάθεση στο Ταμείο του ΕΟΤ δρχ. 30.000 ανά εκμισθούμενο αυτοκίνητο, που δεν θα υπερβαίνει τα 10.000.000 δρχ. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο (3) υπόδειγμα του ΕΟΤ και θα έχει υποχρεωτικά πενταετή διάρκεια.
 13. Βεβαίωση του ΕΟΤ και της αρμόδιας ΔΟΥ του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα εις βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του ΕΟΤ από επιβολή προστίμων, καθώς και από ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς τον ΕΟΤ.
 14. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία

 

 

 1. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 2. Προκειμένου για επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό τις οποίες εκμεταλλεύονται νομικά πρόσωπα το ειδικό σήμα λειτουργίας τους εκδίδεται επ΄ονόματι του Νομικού προσώπου.
  Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την χορήγηση του ειδικού σήματος, ή υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 και τα υπ΄αριθ. 3,4 και 5 δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου 1 υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, όταν πρόκειτα για ΟΕ., Ε.Ε. και ΕΠΕ, ενώ όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες από τον Νόμιμο εκπρόσωπό τους, που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. αυτών. Προς τούτο συνυποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. και του ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί.
  Τα υπ΄αριθ. 6 και 7 δικαιολογητικά υποβάλλονται από ένα εκ των διαχειριστών της εταιρείας που θα ορισθεί υπεύθυνος του Γραφείου, ενώ τα υπ΄αριθ. 8,9,10,11, 12,13 και 14 υποβάλλονται για την εταιρεία.
  Πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό που εκμεταλλεύονται Νομικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή των εξής πρόσθετων δικαιολογητικών:
  α) Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις του (Η διάρκεια του αρχικού καταστατικού να είναι το λιγώτερο πενταετής)
  β) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τα αντίστοιχα φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τα καταστατικά τους
  γ) Πιστοποιητικό Εταιρικών μεταβολών, που εκδίδεται για την Ο.Ε., Ε.Ε και Ε.Π.Ε από το Πρωτοδικείου και για την Α.Ε. από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας
  δ) Βεβαίωση Γραμματέα Πρωτοδικών από την οποία να φαίνεται ότι η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

   

  (ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟ)

   

   

 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Εάν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ή ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν έχει απολυτήριο Λυκείου ή τις προϋποθέσεις της παραγρ. γ΄του άρθρου 4 του Π.Δ. 288/91 και γνώση ξένης γλώσσας, χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ορίσει με αίτησή του, άλλο πρόσωπο, που να έχει αυτές τις προϋποθέσεις, ως υπεύθυνο της επιχείρησης , για το οποίο θα πρέπει να υποβληθούν τα υπ΄αριθ. 3,4,5,6 και 7 δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δέχεται να αναλάβει υπεύθυνος του Γραφείου και ότι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Εάν υπεύθυνος του Γραφείου ορίζεται ο επιχ/τίας, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής απασχόλησης υποβάλλει ο ίδιος. Επιπροσθέτως οι ΕΠΕ, πρέπει να υποβάλουν πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους για τον διορισμό του υπευθύνου του Γραφείου και οι Α.Ε. πρακτικό του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας και ο υπεύθυνος του Γραφείου πρέπει να έχουν συμπληρώσει απαραίτητα το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 4.  

 5. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Οι επιχειρήσεις εκμισθώσεως Ι.Χ. αυτ/των χωρίς οδηγό μπορούν να χρησιμοποιούν διακριτικούς τίτλους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν την έγκριση του Εμπορικού Επιμελητηρίου, την οποία θα υποβάλουν στον ΕΟΤ.
  (Οι διακριτικοί τίτλοι πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα μετάφρασής τους και σε άλλη γλώσσα, εκτός αν πρόκειται για κατοχυρωμένους Διεθνείς διακριτικούς τίτλους ή σήματα)
 6. ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Ο ελάχιστος αριθμός των αυτοκινήτων τα οποία πρέπει κάθε επιχ/ση εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό, να έχει στην ιδιοκτησία της ή να έχει μισθώσει από νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι:
  α) ΄Οσες έχουν ως έδρα οποιαδήποτε διοικητική μονάδα (Δήμο ή Κοινότητα) που βρίσκεται στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 35.
  β) ΄Οσες έχουν ως έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, τη νήσο Κρήτη, Ρόδο και Κέρκυρα 15
  γ) ΄Ολες οι υπόλοιπες 10
  δ) Για άγονες νησιωτικές περιοχές μπορεί να μειώνεται σε 6 ο ελάχιστος αριθμός αυτ/των, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιτρέπεται στις επιχ/σεις εκμίσθωσης Ι.Χ αυτ/των να εκμισθώνουν και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, χωρίς οδηγό, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στον ελάχιστο αριθμό αυτ/των, ανάλογα με την έδρα της επιχ/σης. Επίσης επιτρέπεται να εκμισθώνουν και τεθωρακισμένα αυτ/τα χωρίς οδηγό, εφόσον αυτά είναι εγκεκριμένου τύπου και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στον ελάχιστο αριθμό αυτ/των, ανάλογα με την έδρα της επιχ/σης.
 7.  

 8. ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΝ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη των αυτ/των ως εκμισθούμενα, είναι τα εξής:
  α) Επικυρωμένη φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας που διαθέτει κάθε επιχείρηση.
  β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Συγκοινωνιών για την ασφαλή κυκλοφορία τους και το έτος κατασκευής τους ή Πιστ. Τελωνείου, εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο
  γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί ύπαρξης χώρου στάθμευσης των προς εκμίσθωση αυτ/των.
 9.  

   

 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ορίζεται σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους παραπάνω από ένα έτος, και για τα ανοικτού τύπου από κατασκευής σε 8 χρόνια από την κυκλοφορία τους, εφόσον κρίνονται κατάλληλα από απόψεως ασφαλούς κυκλοφορίας.
  Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, των τεθωρακισμένων αυτ/των, των ΜΙΝΙ ΒUS και των αυτ/των 1220 κ.ε. και αν ορίζεται σε 8 χρόνια από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους.
 11.  

 12. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
  Κάθε επιχ/ση εκμισθώσεως επιβατηγών αυτ/των ΙΧ υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον ΕΟΤ, κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους, τις καθορισθείσες από αυτή τιμές για θεώρηση (εις πενταπλούν, χαρτοσημασμένα)