Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

_____________________________________

ΟΝΟΜΑ ______________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _____________________

ΟΔΟΣ________________________________

ΠΕΡΙΟΧΗ_____________________________

Τ.Κ.______________ ΠΟΛΗ_____________

ΤΗΛ. ________________________________

 

 

“Χορήγηση – ανανέωση Ειδικού σήματοςλειτουργίας Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ).

...............................................................

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

______________________________

_______________________________

 

 

 

Υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολο-γητικά για χορήγηση/ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ).

 

 

 

......... ΑΙΤ.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικής επιχ/σης οδικών μεταφορών.
  2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής.
  3. Υπόδειγμα υπευθύνου δηλώσεως.