Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α       Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

 

Για την χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας υποκαταστήματος σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτ/των χωρίς οδηγό σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 514170/64/26-4-95 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Για την χορήγηση ειδικού σήματος υποκαταστημάτων γραφείων εκμίσθωσης επιβατηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας Υποκ/τος και υπόδειξη υπευθύνου
  2. Βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής Τουρισμού ότι διαθέτει πλήρη και ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν άνω των 20 τμ.μ
  3. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ δρχ. 50.000 το οποίο κατατίθεται στο ταμείο ΕΟΤ ή στον λογαριασμό 26180 του ΕΟΤ στην Τράπεζα Ελλάδος
  4. Τριπλότυπο Δημοσίου Ταμείου για τέλη χαρτοσήμου δρχ. 250 συν ΟΓΑ
  5. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ δρχ. 10.000 το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
  6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούνται ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί ύπαρξης χώρου στάθμευσης των προς εκμίσθωση αυτ/των.
 1. Δικαιολογητικά υπευθύνου
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δέχεται να αναλάβει υπεύθυνος του Υποκαταστήματος και θα έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
  2. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι:
   1ον Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και
   2ον Δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
  3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας
  4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄ (όχι απόσπασμα)
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού (η ισοτιμία αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας).
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας, χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί με εξέταση του ενδιαφερομένου από ειδικό υπάλληλο του ΕΟΤ.
   Οι ΕΠΕ και Α.Ε θα πρέπει να υποβάλουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. τους περί ορισμού υπευθύνου.

   

 2. Για την ίδρυση υποκαταστήματος εντός του Νομού της επιχείρησης δεν απαιτείται αύξηση του αριθμού των αυτ/των.
  Σε περίπτωση αλλαγής έδρας απαιτείται η διάθεση του αριθμού των αυτ/των που απαιτούνται για τη διοικητική μονάδα (Κοινότητα ή Δήμο)
 3.  

 4. Επιτρέπεται η στέγαση Υποκ/των Επιχ/σεων Εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτ/των σε λιμένες, αερολιμένες, σταθμούς τρένων και λεωφορείων άνευ περιορισμού τετραγωνικών μέτρων, σε χώρο που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό και εντός Ξενοδοχείων σε χώρο 10 τ.μ. τουλάχιστον, που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό
 5. Για την ίδρυση Υποκ/τος δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής εάν δεν αυξάνεται ο αριθμός των αυτ/των.