ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 105 64 ΑΘΗΝΑ

 

  1. Σας πληροφορούμε ότι εγγυόμαστε χωρίς επιφύλαξη για τ.................... ................................................................................................................ ................................................................................................................. και για ποσό μέχρι ............................................................................ δρχ. για να χρησιμεύσει σαν εγγύηση για ειδικό σήμα λειτουργίας γραφείου εκμίσθωσης επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό (κεντρικού και υποκ/των) για κάθε συναλλαγή που προκύπτει από τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 514439/140/94 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 514170/64/26-4-95 απόφαση περί ίδρυσης και λειτουργίας Επιχ/σεων εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό
  2. Η παρούσα ισχύει από ................................. μέχρι ......................... (ισχύει για 5 έτη) και ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης, για οποιοδήποτε λόγο, της άδειας για την οποία εκδόθηκε η εγγυητικη΄αυτή επιστολή.
  3. Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί η καταβολή μέρους ή όλου του ποσού αυτού, υποσχόμαστε και υποχρεούμαστε να το καταβάλουμε σε εσάς ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε το αργότερο σε τρείς μέρες από την σχετική απλή πρόσκλησή σας χωρίς να αιτιολογήσετε την πράξη σας αυτή παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ευεργέτημα από το δικαίωμα ενστάσεως καθώς επίσης και από το δικαίωμα για το νόμιμα χαρακτήρα ή όχι της αιτήσεώς σας.
  4. Η τυχόν επιστροφή εις οιονδήποτε χρόνο θα γίνεται μόνο με έγγραφό σας.