ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΣ

 

εδαφ. β΄παραγρ. 2 του άρθρου 3 Ν. 2160/93, το περιεχόμενο της οποίας καθορίστηκε με την 513082/90/94 αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ.

 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η

 

 

Ο υπογραφόμενος (επώνυμο).................................................................

(όνομα)....................................... του (πατρώνυμο) ...........................................

κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ.......................................

που εκδόθηκε την ..................................... από το .............................................

κάτοικος ............................................... ενεργώντας για λογαριασμό μου ως επιχειρηματία τουριστικής επιχείρησης ή ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής ή Διευθύνων Σύμβουλος) της εταιρείας με την επωνυμία ...........................................................................................................

που εδρεύει (πόλη- διεύθυνση) .........................................................................

δηλώνω υπεύθυνα και έχοντας γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για ψευδή δήλωση ότι εκμεταλλεύομαι ως επιχειρηματίας ή η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ εκμεταλλεύεται μία τουριστική επιχείρηση (προσδιορισμός) ................................................................................................

η οποία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου .....................................................

και αρμόδια για την φορολογία της είναι η ΔΟΥ .................................................

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τον εγκεκριμένο τίτλο .............................................

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι:

(Συμπληρώνεται μόνον από τις επιχ/σεις Τουρ.γραφείων και αφορά το έργο αυτών που ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.393/76).

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................