Τα έντυπα της Δ.Ο.Υ λόγω πολυπλοκότητας δεν εμφανίζονται στο σύστημα  και δεν είναι δυνατόν να εκτυπωθούν. Αν χρειάζεστε συγκεκριμένα έντυπα είναι δυνατόν να σας σταλούν ταχυδρομικά.