ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ ΣΥΖΥΓΟΥ
......................................................................
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
.......................................................................

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

Προς: ΟΑΕΔ 

Τμήμα Ασφάλισης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε  το βοήθημα παλιννοστούντων . ...................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

 

Ο Αιτών
.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Προσωρινό διαβατήριο (να αναγράφεται ως υπηκοότητα η Ελληνική)
2. Ελληνικό Διαβατήριο (να αναγράφεται 'Ιθαγένεια Ελληνική"
3. Βεβαίωση αστυνομίας (κατάθεση δικαιολογητικών δελτίου ταυτότητας)
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης , μεταφρασμένη (αναφέρεται ότι η υπηκοότητα είναι Ελληνική).
5. Απόφαση Νομάρχη (που καθορίζει την Ελληνική Ιθαγένεια)
6. Αίτηση (απλή, συνημμένη).