ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ ΣΥΖΥΓΟΥ
......................................................................
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
.......................................................................

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

Προς: ΟΑΕΔ 

Τμήμα Ασφάλισης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε  τις προβλεπόμενες παροχές λόγω αφερεγγυότητας  του εργοδότη. ..............
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

Ο Αιτών
.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.  Βεβαίωση του συνδίκου πτώχευσης (να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλ. αποδοχών)
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (με το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών)
3. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια (για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης στην επιχείρηση).
4. Αίτηση (απλή, συνημμένη).