ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ ΣΥΖΥΓΟΥ
......................................................................
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
.......................................................................

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

Προς: ΟΑΕΔ (

Τμήμα Ασφάλισης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε  το ειδικό εποχικό επίδομα. .....................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

Ο Αιτών
.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Ένσημα προηφούμενο έτους.
2. Ένσημα τρέχοντος έτους.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86
4. Ταυτότητα
5. Αίτηση (απλή, συνημμένη).