ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Σήμερα στις ...................................................................... του έτους 200.... μεταξύ της Επιχείρησης  .................................................................................................................. που εκπροσωπείται από τον ............................................................................... ο οποίος στο εξής ονομάζεται εργοδότης και του μαθητή-τεχνίτη .......................................................... καθώς και του πατέρα ή κηδεμόνα του .................................................................................  συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

  1. Ο εργοδότης αποδέχεται να απασχολήσει στην επιχείρησή του μαθητή-τεχνίτη και να του δίνει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσής του και την αρτιότερη εκμάθηση της τέχνης του. ................................................................

  2. Ο πατέρας ή κηδεμόνας υπόσχεται και ο μαθητής-τεχνίτης έχει την υποχρέωση να εργαστεί τίμια και ευσυνείδητα στην επιχείρηση και να επιδείξει αφοσίωση και επιμέλεια για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του.

  3. Αυτή ή σύμβαση Μαθητείας είναι ορισμένου χρόνου που αρχίζει στις ............................ και λήγει στις ............................. δηλαδή είναι διαρκείας ............................................................. 

  4. Η σύμβαση αυτή σύμφωνα με το νόμο μπορεί να καταγγελθεί από τους συμβαλλόμενους για σπουδαίο λόγο, τον οποίο οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν πριν από την καταγγελία στη Σχολή και να λάβουν την γραπτή συναίνεση αυτής, ότι πράγματι υπάρχει ο σπουδαίος λόγος και μπορεί να γίνει η καταγγελία.
    Στην περίπτωση που ο εργοδότης προχωρήσει σε καταγγελία για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο μαθητής- τεχνίτης δεν δικαιούται αποζημίωση για αυτή την καταγγελία.

  5. Οι συμβαλλόμενοι  δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας των Σχολών μαθητείας που αφορούν στην πρακτική άσκηση και που αποτελούν μέρος  της συμφωνίας αυτής.
    Το συμφωνιτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ      

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ     

     Ο ΜΑΘΗΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ

 

Δ/νση κατοικίας ...................................
  Τηλ: ......................................................  

 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ                      
 Δ/νση κατοικίας .........................................      
Τηλ: ..........................................................         

                            
                      

                                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:


1. Αίτηση (απλή, συνημμένη).