ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ (ασφαλισμένων ή συνταξιούχων).

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο ...............................................................
Όνομα ...................................................................
Όνομα Πατέρα ......................................................
Όνομα Μητέρας ...................................................
Έτος γεννήσεως ...................................................
Αρ. μητρώου ασφ. (ΙΚΑ) .....................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός ................................................................
Ημερ. έκδοσης .....................................................
Εκδούσα αρχή .....................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πόλη .....................................................................
Συνοικία ...............................................................
Οδός ............................................... αριθ. ..........
Τ.Κ. ................................ Τηλ ............................

................................................................200........

ΠΡΟΣ

Το Υποκ/μα ........................................................
Τμήμα  Εσόδων

 

Παρακαλώ να μου αναγνωρίσετε το χρόνο της στρατιωτικής μου υπηρεσίας ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1358/83

Σχετικά σας δηλώνω ότι:

1. Είμαι ασφαλισμένος ή συνταξιούχος του ΙΚΑ.
2. Από το συνολικό χρόνο της στρατιωτικής μου υπηρεσίας επιθυμώ να μου αναγνωρίσετε ............
3. Το ποσό εξαγοράς θα καταβάλω εφάπαξ ή σε  ..... ..................... μηνιαίες δόσεις.

 

Ο/Η Αιτ ............................

 

 

Υποκ/μα ΙΚΑ ...........................................................
Αρ. & ημ/νια πρωτ ............................................................
Χρόνος οριστικής απάντησης ...........................................................

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

               Επιβεβαιώνω ότι το περιεχόμενο της αίτησης-
               δήλωσης γράφτηκε με δική μου υπαγόρευση.

                (ημερομηνία) ...................................................

                Ο/Η ΑΙΤ .................................. ΔΗΛ ................

 

(1) "Διαγράψτε την ένδειξη που δεν ταιριάζει στην περίπτωσή σας".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄
2. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο με επικολλημένα τα ένσημα του τελευταίου προ της αίτησης μήνα (μόνο για τους εργαζόμενους).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69 όπου ο αιτών θα δηλώνει: α) ότι δεν αναγνώρισε και ούτε θα αναγνωρίσει την στρατιωτική του υπηρεσία σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, β) ότι μόνο στο ΙΚΑ ασφαλίζεται για τον κλάδο συντάξεως, ή ότι ασφαλίζεται σήμερα στο ΙΚΑ αλλά επίσης ασφαλίστηκε ή και συνεχίζει να ασφαλίζεται σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (και συγκεκριμένα σε ποιόν και για ποιές περιόδους) αλλά επιλέγει το ΙΚΑ για την αναγνώριση του χρόνου και γ) ότι ο τελευταίος πριν από την υποβολή της αίτησης μήνας πλήρους απασχόλησής του είναι αυτός για τον οποίο έχουν επικολληθεί ένσημα στο προσκομιζόμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο (μόνο για τους εργαζομένους)

Συν/να βιβλιάρια .......................................... ΔΑΤΕ
                         ............................................. Ν.Τ.
                         ........................................................

Ελλείποντα δικαιολογητικά
................................................                                                                        Ο αρμόδιος υπάλληλος   
                                                                                                                        .......................................