ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο ...............................................................
Όνομα ...................................................................
Όνομα Πατέρα ......................................................
Όνομα Μητέρας ...................................................
Έτος γεννήσεως ...................................................
Αρ. μητρώου ασφ. (ΙΚΑ) .....................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός ................................................................
Ημερ. έκδοσης .....................................................
Εκδούσα αρχή .....................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πόλη .....................................................................
Συνοικία ...............................................................
Οδός ............................................... αριθ. ..........
Τ.Κ. ................................ Τηλ ............................

................................................................200........

 

 

ΠΡΟΣ

Το Υποκ/μα ΙΚΑ...................................................
Τμήμα  ................................................................

 

Παρακαλώ να μου αναγνωρίσετε το χρόνο απασχόλησής μου στην αλλοδαπή ως συντάξιμο στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1539/85.

Σχετικά σας δηλώνω ότι:

1. Είμαι Έλληνας υπήκοος ή ομογενής και έχω επαναπατριστεί την ...............................................
2. Είχα εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου δηλαδή από 1/1/45- 31/12/49 ή μεταγενέστερα και λόγω των συνεπειών αυτού στην .............................. και είχα απασχοληθεί εκεί ως ... ............................. από ................................. μέχρι ... ......................... .
3. Στη χώρα προέλευσης ήμουν συνταξιούχος γήρατος ή αναπηρίας ή θανάτου.
4. Έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή του ........................................................................ ημέρες εργασίας από ..................................... μέχρι .................................. ή δεν έχω πραγματοποιήσει στην Ελλάδα καμιά ημέρα ασφάλισης.

 

Ο/Η Αιτ ............................

 

 

Υποκ/μα ΙΚΑ ...........................................................
Αρ. & ημ/νια πρωτ ............................................................
Χρόνος οριστικής απάντησης ...........................................................

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

               Επιβεβαιώνω ότι το περιεχόμενο της αίτησης-
               δήλωσης γράφτηκε με δική μου υπαγόρευση.

                (ημερομηνία) ...................................................

                Ο/Η ΑΙΤ .................................. ΔΗΛ ................

 

(1) "Διαγράψτε την ένδειξη που δεν ταιριάζει στην περίπτωσή σας".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυν. ταυτότητας ή διαβατηρίου από όπου προκύπτει ότι ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος ή ομογενής καθώς και η ημερομηνία επαναπατρισμού του (μέσα στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες)
2. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή βεβαίωση άλλου φορέα ασφάλισης για τον μέχρι ..................................... (ημερομηνία ένταξης της κατηγορίας του ) χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα. Αν δεν έχει χρόνο ασφάλισης θα το δηλώνει στην πιο κάτω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ.105/69.
3. Βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου απασχόλησης ή κατοικίας ή οποιασδήποτε άλλης Ελληνικής Αρχής από όπου να προκύπτουν α) η ιδιότητα του Έλληνα υπηκόου ή ομογενή και η ημερομηνία επαναπατρισμού  στην περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, β) ότι η εγκατάσταση του αιτούντος στο εξωτερικό έγινε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ή μεταγενέστερα εξ΄αιτίας όμως των συνεπειών αυτού, γ) η απασχόλησή του στην αλλοδαπή , η διάρκεια αυτής και το είδος του επαγγέλματος (μισθωτός , αγρότης , ελεύθερος επαγγελματίας) , δ) αν ο αιτών απόκτησε ή όχι δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή θανάτου από κάποιο φορέα της χώρας προέλευσης. Τα στοιχεία των σημείων γ & δ μπορούν να προκύπτουν ακόμα και από μεταφρασμένο έγγραφο Δημόσιας Αρχής της χώρας εργασίας του αιτούντος.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69 όπου ο αιτών θα δηλώνει α) ότι δεν έχει αναγνωρίσει το χρόνο απασχόλησής του στην αλλοδαπή ως συντάξιμο χωρίς καταβολή εισφοράς σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης στην Ελλάδα και β) ότι σε κανένα άλλο ασφαλιστικό φορέα ή άλλο Υποκ/μα του ΙΚΑ έχει υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση γ) ότι παίρνει ή δεν παίρνει σύνταξη από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα ασφάλισης στην Ελλάδα.

Συν/να βιβλιάρια .......................................... ΔΑΤΕ
                         ............................................. Ν.Τ.
                         ........................................................

Ελλείποντα δικαιολογητικά
................................................                                                                        Ο αρμόδιος υπάλληλος   
                                                                                                                        .......................................