ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υποκ/μα .......................................................

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: .......................................................

 Διατηρείται για 10 χρόνια.

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ................................................................................................................................................
Α.Μ. Εργοδότη ..........................................................................................................................
Ταχ. Διεύθυνση .........................................................................................................................
Είδος εργασιών .........................................................................................................................
Διεύθυνση εργασιών ................................................................................................................
κύριος του πιο πάνω έργου , γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου "περί ψευδούς δηλώσεως "
δηλώνω υπεύθυνα ότι αποπερατώθηκαν οι οικοδομικές μου εργασίες την ................................
και δεν πρόκειται να απασχολήσω σε αυτές άλλο εργατοτεχνίτη οικοδόμο.

........................................200....

..................................................
(Κύριος του έργου).