ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υποκ/μα ..........................................

 Διατηρείται στο φάκελο του εργοδότη

Αριθ. πρωτοκόλλου ...............................

 

Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (1) ...................................................................................................................
Είδος επιχείρησης (2) ....................................................................................................................................
Διεύθυνση επιχείρησης: Οδός ............................. αριθ. ........ ταχ. κωδ. ................ Πόλη ............................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ή ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα ή Επωνυμία ............................................................................................
,........................................................................................................................................................................
Είδος επιχείρησης ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Διεύθυνση επιχείρησης ..................................................................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Είδος εργασιών ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Τοποθεσία εκτέλεσης εργασιών ;
Πόλη  ...............................................................
Οδός ..............................................αριθ. ........
Προβλεπόμενη χρονολογία έναρξης εργασιών;
Αστυν. Τμήμα ..................................................
..........................................................................
Προβλεπόμενη χρονική διάρκεια εργασιών;
 ..........................................................................
...........................................................................

............................................................200.....

Ο ΔΗΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Σύμβαση ανάθεσης του έργου
2. Έντυπο (χορηγείται από την υπηρεσία συνημμένο)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατέρα του κυρίου του έργου, ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης, του Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.
2. Αναγράφεται το επάγγελμα του κυρίου του έργου.
3. Συμπληρώνεται με τα στοιχεία του εργολάβου ή αναδόχου σύμφωνα με τα πιο πάνω αριθ.(1) και (2) οριζόμενα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι εργολάβοι ή ανάδοχοι πρέπει να απογραφούν και τα στοιχεία αυτών.
4. Αναγράφεται αναλυτικά το είδος της εργασίας. Έτσι για κυρίως οικοδομικό έργο πρέπει να αναγραφεί αν πρόκειται να γίνει ανέγερση , προσθήκη "κατ΄επιφάνεια" ή "καθ' ύψος" (επισκευή, μεταρρύθμιση, κατεδάφιση οικοδομής, κατασκευή περιτοιχισμάτων , εκσκαφές προς τοποθέτηση αγωγών, εκβραχισμοί, εκχωματώσεις, ανόρυξη φρέατος ή βόθρου , ανέγερση παραπήγματος κλπ.)
Για τις λοιπές συναφείς εργασίες πρέπει να αναγραφεί αναλυτικά το είδος αυτών (κατασκευή ή συντήρηση οδών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμένων, εγκαταστάσεις μηχανών και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας βιομηχανιών και γενικά μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.)
5. Υπογράφει ο κύριος του έργου και για τις εταιρικές επιχειρήσεις ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. Για τις εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά κάθε οργανισμού κοινωνικής πολιτικής δυνάμει παραχώρησης ή εργολαβίας, υπόχρεος για την αναγγελία έναρξης του έργου τυγχάνει ο εργολάβος ή ο ανάδοχος.