ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΤΑΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ..........................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................
ΟΝΟΜΑ ΑΣΘΕΝΗ ...............................................
Συγγ. Σχέση ...........................................................
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .............................................

Δηλώνω ότι: Στις ..................... και ώρα ................
προσέφυγα στον ιδιώτη Ιατρό ...............................
...............................................................................
Δ/νση Ιατρείου .......................................................
Για την πάθηση ......................................................
...............................................................................
Κατέβαλα και τα πιο κάτω χρηματικά ποσά:
................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ ...........................

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ .....................

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ .................

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΑΙΤΙΑ

ΠΟΣΟ

ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΓΚΤΟΥ

1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

α) ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 

β) ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ

 

  Το περιστατικό ήταν επείγον;........................ Δικαιολογείται η προσφυγή στον ιδιώτη γιατρό για την πάθηση ............................. Για πόσες επισκέψεις ............................. Γιατί; ........................................
................................................................................
................................................................................
Εξετάσθηκε από τον Ιατρό του ΙΚΑ; ......................

 

2. ΦΑΡΜΑΚΑ   Απαραίτητα φάρμακα για θεραπεία 36 ωρών
..............................................................................
..............................................................................
...............................................................................
3. ΕΝΕΣΕΙΣ - ΠΟΣΕΣ;   Απαραίτητες; ........................ Πόσες; ................... Δικαιολογείται η προσφυγή σε ιδιώτη νοσοκόμο;
........................................ Γιατί; .............................
................................................................................
4. ΕΞΟΔΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   Αναγκαία; ...............................................................
5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   Απαραίτητες; ...................... Δικαιολογούνται που δεν έγιναν στα εργαστήρια του Ι.Κ.Α. ....................
.................................................................................
6.   Απαραίτητη δαπάνη; ...............................................
7.   Απαραίτητη δαπάνη; ...............................................
ΣΥΝΟΛΟ   ΛΟΙΠΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

.....................................
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Αίτηση (Συμπληρώνεται από το ΙΚΑ)
2. Εξιτήριο Νοσοκομείου
3. Παραστατικά - Τιμολόγια Δαπάνης από το Νοσοκομείο
4. Τιμολόγια και κουπόνια φαρμάκων
5. Τιμολόγια (Από τυχόν υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην επέμβαση).