ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ ..........................................               

ΕΠΩΝΥΜΟ .........................................................
ΟΝΟΜΑ ..............................................................
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ......................................................

Α.Μ. ΙΚΑ ..............................................................
Τόπος κατοικίας ....................................................
Οδός-αριθμός .......................................................
Τηλέφωνο .............................................................

 

    Παρακαλώ να μου χορηγήσετε το Επίδομα Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).
Δηλώνω, ότι έλαβα γνώση ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία που υποβάλλω είναι ανακριβή ή πάρω το επίδομα και από άλλο φορέα, υποχρεούμαι να επιστρέψω στο διπλάσιο τα ποσά του επιδόματος που εισέπραξα από το ΙΚΑ.

Ο ΔΗΛΩΝ
..............................................

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ:  
   
ΣΥΝ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ (από 1996)

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Ο εισηγητής Ο Προϊστάμενος

 

 

ΣΥΝΟΛ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1996 .........................................

 

Ο Διευθυντής


ΣΥΝΟΛ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1996 .........................................

 

 


Ημερομηνία ................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία συνημμένη)
2. Εκκαθαριστικό εφορίας (φωτοτυπία)
3. Ταυτότητα (φωτοτυπία)
4. Απόκομμα σύνταξης