ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)

Η αίτηση αυτή είναι απλή και συμπληρώνεται εύκολα, Όμως εάν υπάρχουν δυσκολίες ο ασφαλισμένος μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση με τη βοήθεια του υπαλλήλου του ΙΚΑ.
Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ από τον ασφαλισμένο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ:
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
ΑΡ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

ΑΡ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ.


Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ- ΤΑΧ. ΚΩΔ.-ΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟ

 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΔΗΜ./ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Δ1. φωτοτυπία ταυτότητας και για αλλοδαπούς άδεια παραμονής
Δ2. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου φορέα .

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Εάν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας , συμπληρώστε τα παρακάτω:
ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

ΑΡ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ.


Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ- ΤΑΧ. ΚΩΔ.-ΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟ

 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Δ3. Επικυρωμένη φωτοτυπία εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου..........

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Π3.1. Α. Πότε ασφαλιστήκατε στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ;                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
          Β. Έχετε ασφαλιστεί προαιρετικά στο ΙΚΑ -ΤΕΑΜ;                   ΝΑΙ.................. ΟΧΙ ...............
          Γ. Αναφέρατε εργοδότες και ειδικότητες απασχόλησης από το 1979 εώς το 1983

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ........................................................................
2. .......................................................................
3. ........................................................................

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................

Π3.2. Ήσασταν ή είστε ασφαλισμένος σε επικουρικό Ταμείο του Δημοσίου σε άλλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης;

Αν ΝΑΙ σε ποιό Ταμείο;

 

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........
ΤΑΜΕΙΟ

1.
2.

Π3.3. Α. Είχατε ποτέ ασφαλιστεί σε κάποιο επικουρικό Ταμείο που συγχωνεύτηκε στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ;

Αν ΝΑΙ αναφέρατε το όνομα του Ταμείου.

Β. Αναγνωρίσατε χρόνο πλασματικό στα Ταμεία αυτά;

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........
ΤΑΜΕΙΟ

1.
2.

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

Π3.4. Είχατε υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ή σε άλλο Ταμείο που συγχωνεύτηκε, η οποία απορρίφθηκε, ή πήρατε στο παρελθόν σύνταξη από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ή από το Ταμείο που συγχωνεύτηκε, η οποία διακόπηκε;

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο που συγχωνεύτηκε ή το Υποκατάστημα του ΙΚΑ.

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΟ

 

Π3.5. Έχετε υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση σε άλλο επικουρικό Ταμείο, η οποία εκκρεμεί;

Αν ΝΑΙ, γράψτε το όνομα του επικουρικού Ταμείου.

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

ΤΑΜΕΙΟ

Π3.6. Έχετε επιδοτηθεί από το ΙΚΑ λόγω ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ κατά την τελευταία δεκαετία;

Αν ΝΑΙ, γράψτε το Υποκατάστημα ΙΚΑ

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

 

Π3.7. Έχετε επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ λόγω ΑΝΕΡΓΙΑΣ κατά την τελευταία δεκαετία;

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Δ5.
Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.
 
Π3.8. Σας επεστράφησαν ποτέ οι εισφορές από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ή από Ταμείο που συγχωνεύτηκε;

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Π4.1. Αν παίρνετε άλλη επικουρική σύνταξη, ατομική ή από μεταβίβαση, να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

ΤΑΜΕΙΟ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ- ΘΑΝΑΤΟΥ)

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Δ6.
Απόφαση συνταξιοδότησης
Δ7. Απόκομμα επιταγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Π5.1. Επιθυμείτε αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
Δ8.
Πιστοποιητικό τύπου Α.

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

Π5.2. Επιθυμείτε αναγνώριση πλασματικού χρόνου σε Ταμείο που συγχωνεύτηκε;

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

Π5.3. Επιθυμείτε να ασφαλίσετε προαιρετικά στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, για να συμπληρώσετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή σας;

ΝΑΙ........          ΟΧΙ........

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
    Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ να μου χορηγήσετε σύνταξη ...................................................  με τις  ευνοϊκότερες για μένα διατάξεις και σας δηλώνω ότι:                          
  1. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ εγγράφως, αν στο μέλλον πάρω άλλη επικουρική σύνταξη ή τροποποιηθεί η απόφαση κύριας σύνταξης ή διακοπεί  η συνταξιοδότηση του κύριου φορέα για οποιοδήποτε λόγο ή μεταβληθεί η διεύθυνση κατοικίας μου.
  2. Έλαβα γνώση πως πρέπει να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που λείπουν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών και πως η αίτηση μου θα απορριφθεί αν περάσει άπρακτη η προθεσμία.
    Μετά τη συμπλήρωσή του, το παρόν θεωρείται υπεύθυνη δήλωση.

................................................
(Υπογραφή)

Συμπληρώνεται η αιτία της συνταξιοδότησης (γήρατος-αναπηρίας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Όλα τα φωτοαντίγραφα επικυρώνονται από το ΙΚΑ, εφόσον έχετε το πρωτότυπο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης, Πιστοποιητικά Σπουδών και Στρατολογίας μπορείτε να ζητάτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή μέσω ΟΤΕ από το τηλέφωνο 1502.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Ονοματεπώνυμο .................................................
Υπογραφή ...........................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
.......................................................................

ΕΛΕΙΠΟΝΤΑ
.........................................................
.........................................................
.........................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
.......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία συνημμένη)
2. Φωτοτυπία ταυτότητας (άδει παραμονής για αλλοδαπούς)
3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου φορέα.
4. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του άλλου ταμείου. (Αν ήταν σε άλλο επικουρικό ταμείο)
5. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (αν έχει επιδοτηθεί την τελευταία 10ετία)
6. Απόφαση συνταξιοδότησης (αν παίρνει άλλη επικουρική σύνταξη)
7. Πιστοποιητικό Τύπου Α' (αν επιθυμεί την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας).