Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ..........................................

.............................................................

ΟΝΟΜΑ .............................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ............................... ΑΡ ...........

Τ.Κ. ................... ΠΟΛΗ .....................

ΤΗΛ ....................................................

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

.............................................................

ΤΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΥ ................................

............................................................

 

" Για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης επισκευής κτιρίου"

Ημερομηνία ......................................

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

(σημειώνεται με Χ η υποβολή)

  1. Γραμμάτιο Κατάθεσης Παραβόλου

  2. Αντίγραφο αμοιβής Μηχανικού

  3. Φωτοαντίγραφο έγκρισης καταλληλότητας

  4. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε τρεις (3) σειρές

  5. Τεχνικές Εκθέσεις

  6. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β'

ΤΜΗΜΑ Β4 (γραφείο 218 - 2ος όροφος)

Αμερικής 2

105 64 ΑΘΗΝΑ

 

 

Υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης επισκευής παραδοσιακού   

(σημειώνεται με Χ η περίπτωση)

διατηρητέου

κτιρίου ιδιοκτησίας μου που βρίσκεται στ............

(θέση,        χώριο,         πόλη, περιοχή ή νησι)

............................................................................

το οποίο θα μετατραπεί

σε τουριστικό κατάλυμα τύπου

(σημειώνεται με Χ η περίπτωση)
Παραδοσιακό Κατάλυμα τάξης ........
Ξενοδοχείο Κλασ. τύπου τάξης ........
Επιπλωμένα Διαμερίσματα τάξης ........
Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις
 

Κλίνες .........

Ο ή Η ΑΙΤ .......

 

 

  1. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.
  2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έγκριση μελετών μετατροπής παραδοσιακών - διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα.
  3. Δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου. (Α' ΣΤΑΔΙΟ)
  4. Δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου. (Β' ΣΤΑΔΙΟ)