1

Διάφορα
 

1.1

Πιστοποιητικά γενικού ενδιαφέροντος που εκδίδονται μέσω τηλεφώνου (1502)
 

Κωδικός

Περιγραφή
1.1.1 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
1.1.2 Στρατολογική κατάσταση
1.1.3 Ποινικό μητρώο
1.1.4 Πιστοποιητικά ΤΣΜΕΔΕ
1.1.5 Πιστοποιητικά Α.Ε.Ι.
1.1.6 Πιστοποιητικά Τ.Ε.Ι.
 

1.2

Πυροσβεστική Υπηρεσία
 

Κωδικός

Περιγραφή
1.2.1 Βεβαίωση παραγωγής Ξυλανθράκων