13

Δικαστικές Αρχές 
 

13.1

Εισαγγελία Πρωτοδικών - Τμήμα Ποινικού Μητρώου.
 

Κωδικός

Περιγραφή

13.1.1

Εγκλεισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα

13.1.2

Έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (Απόσμασμα)

13.1.3

Έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (τύπου Β')

13.1.4

Έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (τύπου Α')

13.1.5

Αίτηση για δικαστική συμπαράσταση

 

13.2

Εισαγγελία Πρωτοδικών - Τμήμα Εκτέλεσης.
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.2.1 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
13.2.2 Αντίγραφο πληρωμής παλιών δικαστικών αποφάσεων.
13.2.3 Πιστοποιητικό μη δίωξης ως φυγόποινος, φυγόδικος.
13.2.4 Ακύρωση δικαστικής απόφασης.
13.2.5 Αναστολή εκτέλεσης ποινής.
13.2.6 Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων.
13.2.7 Ρύθμιση πληρωμής σε δόσεις.
13.2.8 Επιστροφή κατασχεμένων πειστηρίων.
13.2.9 Αιτήσεις για αποφυλακίσεις.

 

13.3

Εισαγγελία πρωτοδικών -  Τμήμα μηνύσεων
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.3.1 Ενημέρωση για εξέλιξη μηνύσεων.
13.3.2 Αντίγραφο δικογραφιών.
13.3.3 Βεβαίωση κατάθεσης μήνυσης.
13.3.4 Παραλαβή μηνύσεων.
13.3.5 Πιστοποιητικό περί μη άσκησης διώξεις ή παραπομπής σε δικαστήριο.

 

13.4

Εισαγγελία Πρωτοδικών - Τμήμα Προσδιορισμού
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.4.1 Αντίγραφο δικογράφων
13.4.2 Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας.
13.4.3 Έκδοση ποινικών μητρώων κατηγορουμένων.

 

13.5

Πρωτοδικείο τμήμα πολιτικό
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.5.1 Πιστοποιητικό περί δημοσιεύσεως ή μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
13.5.2 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος.
13.5.3 Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
13.5.4 Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
13.5.5 Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
13.5.6 Πιστοποιητικό περί λύσεως ή μη λύσεως γάμου.
13.5.7 Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεως ή λύσεως εταιρείας. (Για Ο.Ε.)
13.5.8 Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικου μέσου.
13.5.9 Πιστοποιητικό περί με αφαίρεσης επιμελείας τεκνών.
13.5.10 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής διαθήκης.
13.5.11 Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεως καταστατικού, μη διαλύσεως σωματείου (Για σωματεία, συνεταιριστικές οργανώσεις)
13.5.12 Πιστοποιητικό περί άσκησης αγωγής
13.5.13 Κληρονομητήριο
13.5.14 Βεβαίωση περί μη άσκησης εκλογικού δικαιώματος.
13.5.15 Βεβαίωση αποποιήσεως κληρονομιάς
13.5.16 Αντίγραφα δικογράφων
13.5.17 Αντίγραφα αποφάσεων
13.5.18 Aντίγραφα διαθηκών
13.5.19 Επικύρωση καταστατικών σωματείων.
13.5.20 Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας για απαλλοτριώσεις.
13.5.21 Πιστοποιητικό μη μεταβλητής απόφασης.

 

13.6

Πρωτοδικείο τμήμα ποινικό.
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.6.1 Βεβαίωση περί μη άσκησης ένδικου μέσου.
13.6.2 Αντίγραφα ποινικών αποφάσεων.
13.6.3 Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (Σε περίπτωση απουσίας από τη δίκη)
13.6.4 Βεβαίωση καταβολής εγγύησης.
13.6.5 Έφεση κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου.
13.6.6 Έφεση κατά απόφασης Τριμελούς Πρωτοδικείου.
13.6.7 Επιστροφή εγγύησης.

 

13.7

Πρωτοδικείο τμήμα Εκκαθάρισης.
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.7.1 Εκτέλεση χρηματικών ποινών.

 

13.8

Πταισματοδικείο.
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.8.1 Πληρωμή προστίμων.
13.8.2 Αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων.
13.8.3 Αντίγραφα προανάκρισης
13.8.4 Εφέσεις

 

13.9

Ειρηνοδικείο.
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.9.1 Ένορκη βεβαίωση για λήψη δανείου. (Παρουσία μαρτύρων)
13.9.2 Ένορκη βεβαίωση (Απουσία μαρτύρων)
13.9.3 Πιστοποιητικό μη άσκησης ένδικου μέσου κατά δικαστικής απόφασης
13.9.4 Καταχώρηση ίδρυσης ή τροποποίησης καταστατικού (Συνεταιριστικού ή Αστικού)
13.9.5 Αντίγραφα αποφάσεων.
13.9.6 Κατάθεση αγωγών τακτικής, ειδικής διαδικασίας
13.9.7 Εφέσεις ποινικών αποφάσεων. (Εκδομένων από δικαστήρια εκτός πρωτοδικείου)

 

13.10

Πρωτοδικείο τμήμα πολιτικό
 

Κωδικός

Περιγραφή
13.10.1 Κατάθεση προσφύγων (Για διαφορές με Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου)
13.10.2 Κατάθεση αγωγών  (Για διαφορές με Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου)
13.10.3 Κατάθεση ανακοπών  (Για διαφορές με Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου)
13.10.4 Κατάθεση αναστολών  (Για διαφορές με Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου)
13.10.5 Βεβαιώσεις
13.10.6 Χορηγήσεις αποφάσεων
13.10.7 Χορηγήσεις αποσπασμάτων Διατακτικών αποφάσεων
13.10.8 Χορηγήσεις επικυρωμένων αντιγράφων  Διατακτικών αποφάσεων
13.10.9 Χορηγήσεις επικυρωμένων αντιγράφων  Διατακτικών αποφάσεων
13.10.10 Χορηγήσεις επικυρωμένων αντιγράφων  αποφάσεων
13.10.11 Εφέσεις