4

Υπουργείο Αιγαίου
 

4.1

Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης
 

Κωδικός

Περιγραφή

4.1.1

Χαρακτηρισμός κτιρίου ώς διατηρητέο
4.1.2 Χορήγηση βεβαίωσης για διατηρητέο κτίριο