Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

ΟΝΟΜΑ ______________________________

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ _________________________

ΕΤΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ____________

ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ _______________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _____________________

ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ____________________

ΑΡΙΘ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ_____________

ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ__________

____________________________________

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ

_____________________________________

Ονομα στο οποίο έχουν εγκριθεί τα αρχιτεκτο-νικά σχέδια.

Η αίτηση υπογράφεται από το ίδιο άτομο που υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση.

Σημείωση:

Η χορήγηση σήμαρος αφορά Ξενοδοχειακά καταλύματα

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου

β) τύπου ΜΟΤΕΛ

γ) τύπου Επιπλ/νων Διαμ/των

δ) Ξεν/χεία κλασσικού τύπου & Επιπλ/νων

Διαμ/των 

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε το ειδικό σήμα λειτουργίας για το Ξεν/χείο με τίτλο

................................................................

τάξης .............., που βρίσκεται ...............

......................................................................

......................................................................

........................................................................

.............................................

 

 

......... ΑΙΤ.......

 

 

 

 

 

 

  1. Δικαιολογητικά
  2. Πίνακας παραβόλων
  3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86