12

Λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί. 
 

12.1

Ν.Α.Τ.
 

Κωδικός

Περιγραφή

12.1.1

Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου.

12.1.2

Έγκριση σύνταξης

12.1.3

Επικουρικό επίδομα

12.1.4

Δώρα εορτών

12.1.5

Ναυτολόγιο (Για τους πλοιοκτήτες)

12.1.6

Έξοδα κηδείας (Αίτηση με τα συνημμένα, όπως στο πρότυπο)

12.1.7

Επίδομα θυγατέρων (Προικοδότηση - Υπάρχουν υποδείγματα αιτήσεως)

12.1.8

Επίδομα ανεργείας (Για τον ναυτικό τον ίδιο - Υπεύθυνη δήλωση)

12.1.9

Επίδομα για παιδία (ΕΛΟΕΝ - Ναυτικό φυλλάδιο και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

12.1.10

Μεταβίβαση σύνταξης (Αίτηση με τα συνημμένα, όπως στο πρότυπο)

 

12.2

Οίκος Ναύτου
 

Κωδικός

Περιγραφή
12.2.1 Έγκριση εισιτηρίων νοσηλείας (εκτός νήσου)
12.2.2 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας.
12.2.3 Έγκριση νοσηλείας εντός νήσου (Βιβλιάριο και γνωμάτευση ιατρού για την πάθηση του ασφαλισμένου και το χρόνο νοσηλείας)
12.2.4 Επίδομα ασθενείας ( Για τον ναυτικό τον ίδιο)
12.2.5 Επίδομα λουτροθεραπείας
12.2.6 Επίδομα φυσιολογικού τοκετού
12.2.7 Έξοδα κηδείας
12.2.8 Επίδομα ανεργίας (Με 5 χρόνια υπηρεσία, τα 3 τελευταία χρόνια 14 μήνες)
12.2.9 Επίδομα "Οίκοι νοσηλείας"
12.2.10 Επίδομα "Ενδιαίτησης"
12.2.11 Επίδομα "Παραπληγίας" - "Τετραπληγίας"

 

12.3

Τ.Σ.Α.
 

Κωδικός

Περιγραφή
12.3.1 Σύνταξη λόγου θανάτου ασφαλισμένου (Αίτηση και συνημμένα όπως πρότυπο)
12.3.2 Σύνταξη λόγω αναπηρίας (Αίτηση και συνημμένα όπως πρότυπο)
12.3.3 Σύνταξη λόγω γήρατος (Αίτηση και συνημμένα όπως πρότυπο)
12.3.4 Επίδομα παραπληγίας (Αίτηση και γνωμάτευση ιατρού ΙΚΑ όπως πρότυπο)
12.3.5 Επίδομα αεροθεραπείας (Αίτηση και γνωμάτευση ιατρού ΙΚΑ όπως πρότυπο)
12.3.6 Επίδομα συμπαράστασης (Αίτηση και γνωμάτευση ιατρού ΙΚΑ όπως πρότυπο)
12.3.7 Βεβαίωση για ΚΤΕΟ (Χρειάζεται εξόφληση εισφορών του ασφαλισμένου)
12.3.8 Βεβαίωση για αποχαρακτηρισμό και αντικατάσταση αυτοκινήτου (Χρειάξεται εξόφληση εισφορών του ασφαλισμένου)
12.3.9 Βεβαίωση για θεώρηση βιβλιαρίου του ΙΚΑ (Χρειάζεται εξόφληση εισφορών του ασφαλισμένου)
12.3.10 Βεβαίωση για θεώρηση φορτωτικών (Χρειάζεται εξόφληση εισφορών του ασφαλισμένου)
12.3.11 Βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων για εκπαιδευτές (Χρειάζεται εξόφληση εισφορών του ασφαλισμένου)
12.3.12 Βεβαίωση για μεταβίβαση (Χρειάζεται εξόφληση εισφορών του ασφαλισμένου)
12.3.13 Βεβαίωση για τις εισφορές (Για την εφορία - Χρειάζεται εξόφληση εισφορών του ασφαλισμένου)

 

12.4

Τ.Σ.Α.Υ.
 

Κωδικός

Περιγραφή
12.4.1 Έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου
12.4.2 Παροχή σύνταξης.
12.4.3 Ασφάλιση συζύγου
12.4.4 Ασφάλιση ανηλίκων τέκνων.
12.4.5 Ασφάλιση ενηλίκων τέκνων.
12.4.6 Έξοδα νοσηλείας
12.4.7 Βοήθημα τοκετού
12.4.8 Είσπραξη εισφορών.
12.4.9 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας.
12.4.10 Επικουρική ασφάλιση.

 

12.5

Τ.M.E.Δ.Ε.
 

Κωδικός

Περιγραφή
12.5.1 Δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
12.5.2 Εγγυητική επιστολή - συμμετοχής
12.5.3 Εγγυητική επιστολή - καλής εκτέλεσης.
12.5.4 Εγγυητική επιστολή - ανάληψης κρατήσεων.