3

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 

3.1

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας
 

Κωδικός

Περιγραφή

3.1.1

Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς
3.1.2 Αίτηση για νυχτερινή απασχόληση γυναικών
3.1.3 Αναγγελία υπερωριακής εργασίας
3.1.4 Χορήγηση αντιγράφου δελτίου εργατικής διαφοράς
3.1.5 Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος εργατικής διαφοράς
3.1.6 Χορήγηση αντιγράφου συμφιλιωτικής τριμερούς διαδικασίας (άρθρο 13 Ν.1876/90 ΦΕΚ 27/Α)
3.1.7 Χορήγηση αντιγράφου αποφάσεων Νομάρχη που καθορίζει τα ωράρια λειτουργίας καταστημάτων
3.1.8 Χορήγηση αντιγράφου βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου (Απόφ. Υπ. Εργασίας 1390/89 ΦΕΚ 766/Β)
3.1.9 Χορήγηση αντιγράφου έκθεσης αυτοψίας εργατικού ατυχήματος
3.1.10 Υποβολή απογραφικού δελτίου επιχείρησης
3.1.11 Γνωστοποίηση συμβάσεων
3.1.12 Δήλωση εργοδότη για πρόσληψη κοινοτικού εργαζομένου
3.1.13 Αίτηση για έκδοση άδειας υπερωριακής απασχόλησης