10

Ταμείο Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας. (Τ.Ε.Β.Ε)
 

10.1

Τμήμα Συντάξεως
 

Κωδικός

Περιγραφή

10.1.1

Απονομή σύνταξης γήρατος.

10.1.2

Αναγνώριση χρόνου (Λόγω απώλειας ασφ. βιβλιαρίου)

10.1.3

Αναγνώριση χρόνου (Επαγ/κης απασχόλησης μετά την εγγραφή)

10.1.4

Αναγνώριση χρόνου στρατ. υπηρεσίας

10.1.5

Αναγνώριση χρόνου εθν. αντίστασης

10.1.6

Αναγνώριση χρόνου στην αλλοδαπή

10.1.7

Αναγνώριση χρόνου δημισίου (Ν. 1405/83)

10.1.8

Αναγνώριση χρόνου (Για υπαγωγή στην προαιρ/κη ασφάλιση με βάση το Π.Δ. 116/88)

10.1.9

Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου.

10.1.10

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου. (ασφαλισμένου)

10.1.11

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου. (Λόγω βίαιου συμβάντος)

10.1.12

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου. (Σε ανίκανα τέκνα)

10.1.13

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου. (Σε κόρη άγαμη ή διαξευγμένη)
10.1.14 Απονομή σύνταξης αναπηρίας (Ύστερα από διακοπή επαγγέλματος)
10.1.15 Απονομή σύνταξης αναπηρίας (Για παράταση συνταξιοδότησης)
10.1.16 Απονομή σύνταξης αναπηρίας (Λόγω βίαιου συμβάντος)
10.1.17 Απονομή σύνταξης αναπηρίας (Λόγω επιδείνωσης υγείας)
10.1.18 Χορήγηση επιδόματος φυματίωσης
10.1.19 Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας
10.1.20 Χορήγηση επιδόματος εξωϊδρυματικου
10.1.21 Παράταση σύντ/σης λόγω σπουδών
10.1.22 Έφεση κατά γνωμάτευση Α.Υ.Ε.

 

10.2

Τμήμα Ασφάλισης.
 

Κωδικός

Περιγραφή
10.2.1 Έναρξη ασφάλισης.
10.2.2 Απογραφή οικοδομικών εργασιών.
10.2.3 Διακοπή ασφάλισης
10.2.4 Απαλλακτικές βεβαιώσεις.
10.2.5 Ταμειακές ενημερώτητες
10.2.6 Βεβαίωση για ΟΓΑ
10.2.7 Βεβαίωση για ΤΕΒΕ

 

10.3

Τμήμα  Ασθένειας
 

Κωδικός

Περιγραφή
10.3.1 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας (Ατομικού)
10.3.2 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας (Οικογενειακού)
10.3.3 Επίδομα τοκετού
10.3.4 Έξοδα κηδείας.
10.3.5 Επίδομα εργατικού ατυχήματος
10.3.6 Βεβαίωση για ΟΑΕΔ (Ότι δεν χορηγείται οικογενειακό επίδομα στο ΤΕΒΕ)
10.3.7 Παροχή γυαλίων
10.3.8 Πληρωμή νοσηλίων (Για νοσοκομείο μη συμβεβλημένο με το ΤΕΒΕ)
10.3.9 Πληρωμή νοσηλίων (Για νοσοκομείο μη συμβεβλημένο με το ΤΕΒΕ)
10.3.10 Πληρωμή λογαριασμού φαρμακείων
10.3.11 Πληρωμή παρκλ/κων εξετάσεων (Μη συμβεβλημένα με το ΤΕΒΕ)
10.3.12 Πληρωμή αξονικής τομογραφίας
10.3.13 Πληρωμή μαγνητικής τομογραφίας