5

Επιμελητήρια
 

5.1

Εμπορικό & Βιομηχανικό
 

Κωδικός

Περιγραφή

5.1.1

Αναγγελία έναρξης ατομικής επιχείρησης

5.1.2

Αναγγελία έναρξης Α.Ε - Συνεταιρισμού

5.1.3

Εγγραφή επωνυμίας στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων

5.1.4

Εγγραφή εμπορικού αντιπροσώπου

5.1.5

Ανανέωση εγγραφής ασφαλιστικού συμβούλου στο ειδικό μητρώο

5.1.6

Εγγραφή ασφαλιστικού συμβούλου

5.1.7

Χορήγηση βεβαίωσης εξοφλήσεως οφειλών

5.1.8

Χορήγηση πιστοποιητικού μέλους

5.1.9

Αναγγελία έναρξης ομόρρυθμης/ετερόρυθμης επιχείρησης

5.1.10

Αναγγελία έναρξης Ε.Π.Ε

5.1.11

Ανανέωση εγγραφής ασφαλιστικού πράκτορα στο ειδικό μητρώο

5.1.12

Εγγραφή ασφαλιστικού πράκτορα στο ειδικό μητρώο